Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

Lamers en Visser Bouwmanagement & Bouwtechniek BV, gevestigd te 5435 PA  St. Agatha aan de Kerkenhuisweg 20, vertegenwoordigd door de heer A.P.J.M. Lamers en de heer S.H.G. Visser hierna te noemen: Lamers en Visser.

Artikel 2. Persoonsgegevens

Lamers en Visser verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven/reclame en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         voor- en achternaam;

·         geslacht;

·         adresgegevens;

·         telefoonnummer;

·         e-mailadres;

·         BTW nummer;

·         BSN nummer;

·         Kamer van Koophandel nummer;

·         Energielabel.
 

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Lamers en Visser. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  •    Het opmaken van offertes;
  •    Contact opnemen en contact onderhouden met betrokkene en/of contactpersoon van de opdrachtgever;
  •    Opslaan in systeem t.b.v. verwerking in CRM;
  •    Opslaan in het bedrijfsadministratiesysteem t.b.v. administratie en facturatie;
  •    Het uitvoeren en opstellen van opdrachten;
  •    E.e.a. namens opdrachtgevers aanvragen, waaronder vergunningsaanvragen bij gemeentelijke instanties, aannemers, architecten en producenten;
  •    Wettelijke verplichtingen (belastingwetten, bewaarverplichting etc).

Lamers en Visser verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag

1.       Toestemming van de betrokkenen(n);

2.       De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

3.       De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;

4.       De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van de aansprakelijkheidsverzekering;

5.       De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het algemeen belang.

 

Artikel 4. Bewaartermijn
Lamers en Visser zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 

Gegevens

Bewaartermijn

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer, e-mailadres, BTW nummer en KvK nummer

20 jaar

De reden van verbouwing, nieuwbouw

 20 jaar

De datum van de opdracht

20 jaar

De omschrijving, kenmerken en tekeningen van de opdracht

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de opdracht

20 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd.

20 jaar

 

Gegevens die nodig zijn om de opdracht op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om vast te stellen dat je aan de eisen voldoet

20 jaar

Overige informatie die u aan Lamers en Visser verstrekt

20 jaar

Overige informatie die Lamers en Visser aan u verstrekt

20 jaar

T.b.v. toekomstige verbouwingen /aanpassingen e.d. bewaren wij uw gegevens inclusief documenten van uw project.

20 jaar

 

Ontvangers van gegevens / Afhankelijk van de opdracht

Gemeentes

Architecten

Aannemers

Bouwkundigen

Bouwbedrijven

Adviseurs (o.a. brand-, geluid-, bouwfysica-, omgeving-, flora/fauna-, ecologisch-, archeologie adviseurs)

Makelaars

Artikel 5. Delen met derden

Lamers en Visser verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor zover relevant wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst afgesloten, dan wel wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan de in artikel 4 genoemde partijen.

In het kader van bedrijfsvoering, preventie, cybercrime, onderhoud server en overige systemen is het mogelijk dat een aantal bedrijven inzicht hebben in uw gegevens:

  • ICT-er
  • Automatisering

In het kader van promotie, advertenties en nieuwsbrieven heeft MailChimp inzicht in uw gegevens.

Artikel 6. Beveiliging

Lamers en Visser neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken tenzij dit niet mogelijk is vanwege de juridische bewaartermijn van de stukken c.q. onverminderde aansprakelijkheidstijd. Maak hiervoor een afspraak bij Lamers en Visser - Bas Visser of kun je een e-mail sturen naar b.visser@lamersenvisser.nl. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je  een afspraak bij Lamers en Visser – Bas Visser of kun je een e-mail sturen naar b.visser@lamersenvisser.nl. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Social Media

Op sommige websites van de ondernemingen zijn ook knoppen (buttons) opgenomen om pagina’s te kunnen aanbevelen (liken) en delen op sociale netwerken, namelijk Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ en Instagram. Deze knoppen plaatsen cookies van die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacy verklaringen van deze sociale netwerken om te weten hoe zijn met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Houdt u er daarbij rekening mee dat deze verklaringen van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

Artikel 9. Wijzigingen

Lamers en Visser kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.